Estudis d’ESO

L’ESO va adreçada als alumnes amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys. S’estructura en dos cicles de dos anys cadascun.

Totes les àrees s’organitzen en crèdits, és a dir, unitats de programació d’una durada d’unes 30 hores. Entre aquests crèdits, n’hi ha de comuns (obligatoris per a tots els alumnes), variables (d’opció optativa per als alumnes) i un crèdit de síntesi cada any.

En acabar aquesta etapa havent assolit els objectius, els alumnes obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària..

Al nostre centre té 4 línies.

Per atendre la diversitat existent entre els alumnes, tenim diverses mesures d’atenció a la diversitat:

-Aula oberta (de 3r a 4t d’ESO) L’aula oberta és pensada per a atendre un grup reduït d’alumnes, aproximadament vuit, amb dificultats conductuals, de 3r i 4t d’ESO. Aquests alumnes surten de la classe habitual durant dotze hores la setmana.

-Aula flexible  a 3er d’ESO per a anglès, català, castellà i matemàtiques. S’hi fa una adaptació del currículum a l’alumnat que té grans dificultats per seguir els aprenentatges en una metodologia de grup classe normal.

-Agrupaments (anglès a 3r i anglès, matemàtiques, castellà, català i socials a 4t d’ESO). S’hi adapta el procés d’ensenyament que guia el professorat als diversos ritmes i nivells d’aprenentatge de l’alumnat.