GIP

Sobre el nostre Grup Experimental Plurilingüe (GEP), ara Impulsor (GIP):

L’enfocament d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres – abreviat com AICLE o CLIL (Content and Language Integrated Learning) – sorgeix com a resposta a les demandes lingüístiques que un món globalitzat requereix i pretén convertir els centres educatius en un ambient natural d’aprenentatge de les llengües estrangeres. Eurydice (2006) defineix CLIL com un “terme genèric per a descriure qualsevol disposició en què una segona llengua s’empra per a ensenyar certes matèries del currículum, més que per fer lliçons sobre el llenguatge en si mateix”. D’aquesta manera, més enllà de presentar materials curriculars en llengua estrangera, l’enfocament AICLE comporta un conjunt d’implicacions de caràcter metodològic per tal d’integrar objectius de contingut i lingüístics.

El multilingüisme es troba en el centre de la constitució de la identitat ciutadana. La impartició d’assignatures dels diferents nivells educatius en llengua estrangera va començar a ser promocionada arran de la demanda de noves metodologies per l’aprenentatge de les llengües que va formular el Pla D’Acció 2004-2006, instaurat per la Comissió Europea l’any 2003, en seguir les recomanacions de diferents entitats com el Consell d’Europa i el Consell d’Educació (Espinet, González, et al., 2015). Diversos estudis ressalten la validesa de l’AICLE per fomentar la cohesió social i promoure la col·laboració entre l’alumnat en tasques cooperatives (veure, per exemple, Fuentes & Hernández, 2011; Fuentes, 2013).

Des del nostre centre, hem aplicat aquest enfocament principalment a les matèries d’Educació Física (1r d’ESO) i Música (3r d’ESO), amb presència puntual també a altres matèries i cursos.

Espinet, M., González, N., Junyent i Pubill, M., Masats, D., Moore, E., Valdés, L., & Marbà, A. (2015). CLIL FAQs. Disponible a: http://ddd.uab.cat/record/132052

Eurydice (2006). Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Brussels:Eurodyce European Unit. Disponible a: http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurodyce/pdf/0 integral/071EN.pdf

Fuentes, M.A. & Hernández. E. (2011). From “This is impossible” to “I will make the standard higher”: A close look at interaction in the CLIL classroom. Bellaterra journal of teaching and learning language and literature. ISSN 2013-6196. Vol. 4 (2), pp. 17-36. Disponible a: http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/374/389

Fuentes, M.A. (2013). What do students talk about? The relevance of content-focused and non-content-focused talk types within peer-interaction CLIL tasks. Revista de Lengua para Fines Específicos. ISSN 1133-1127, 19, pp. 80-108. Disponible a: http://www.webs.ulpgc.es/lfe/resources/5whatdostudentstalkaboutRLFE19.pdf