PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA (PCEE)

El Pla català d’esport a l’escola pretén posar a l’abast de tots els alumnes la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres joves.

Els principals objectius del PCEE són incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari lectiu i no lectiu de l’alumnat i aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives

Per a implementar el PCEE, a l’Institut Quercus tenim una coordinadora i hem creat una Associació esportiva escolar . 

La coordinadora és una professora d’Educació física i és l’encarregada de gestionar, dinamitzar i coordinar les diferents activitats esportives del centre.

L’associació esportiva escolar: Està formada per la coordinadora d’esport del centre i per representants de diferents sector de la comunitat educativa, i és l’encarregada de la planificació, el desenvolupament,  el seguiment i l’avaluació de les activitats.