El Departament d’Educació ha engegat diversos projectes d’innovació per millorar la qualitat de l’ensenyament. Un d’aquests projectes és la mediació escolar. La mediació és una via de resolució de conflictes que té per objectiu millorar la convivència al centre.

El curs 2004-2005 una colla de professors, pares i alumnes van fer-ne un curs de formació i des d’aleshores s’ofereix aquest servei a tots els membres de la comunitat educativa del centre.

Què és la mediació? La mediació és una forma alternativa de resoldre conflictes. És un procés voluntari en què s’ofereix a les dues parts la possibilitat de reunir-se amb una persona imparcial (mediador/a) per parlar del problema i mirar d’arribar a un acord.

El mediador no jutja, no opina, no decideix, no pren part a favor de ningú. Facilita el diàleg i ajuda a establir acords i compromisos conjunts. Cedeix el protagonisme a les persones implicades perquè elles mateixes trobin les possibles solucions.

Quins són els principis de la mediació?

– És un procés voluntari.
– És un procés cooperatiu i no pas competitiu. Tothom hi guanya.
– El mediador és una persona imparcial.
– Exigeix franquesa i honestedat.
– És confidencial.

Qui pot fer ús del servei de mediació? El servei de mediació és un instrument per gestionar els conflictes que pertorben el bon clima de comunicació del centre. El professorat, l’alumnat i tots els membres de la comunitat educativa del centre poden sol·licitar per iniciativa pròpia el servei de mediació quan siguin una de les parts implicades en un conflicte. L’equip de direcció, els coordinadors, tutors o tutors individuals poden proposar a les parts implicades en un conflicte la utilització del servei de mediació.

El professorat que observi alguna conducta que cregui inadequada pot parlar amb el coordinador de nivell o els tutors i valorar conjuntament la possibilitat de proposar a les parts una mediació.

La Comissió de Convivència pot proposar l’assistència a la mediació com un recurs més.

Com funciona el servei de mediació?

– Al costat de Secretaria hi ha la bústia del servei de mediació i els fulls de sol·licitud. Els interessats, per pròpia iniciativa, poden omplir el full de sol·licitud i deixar-lo a la bústia (als fulls hi ha la possibilitat de triar el mediador/a).
– L’equip directiu, coordinadors o tutors poden fer la proposta a qui ho creguin convenient. Si les parts ho accepten, omplen un full de sol·licitud.
– Els coordinadors revisen els fulls i adjudiquen els mediadors/es.
– Els coordinadors o els mediadors es posen en contacte amb les parts per començar el procés.

Qui forma l’equip de mediació? L’equip de mediació és format pels professors, pares i mares i alumnes que han seguit un curs específic de mediació escolar.