La despesa en llibres de text de les famílies que tenen fills i filles en edat escolar s’ha anat incrementant considerablement els darrers anys, i ha acabat esdevenint una càrrega econòmica notable, especialment per a aquelles famílies amb rendes més baixes.

Un dels principals objectius del Departament d’Educació és impulsar la cohesió social mitjançant polítiques que garanteixin la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat; d’una altra banda, les administracions públiques han de promoure un consum més racional i un ús dels recursos més sostenible des de la perspectiva ecològica i ambiental

És en aquest context que el Departament d’Educació va iniciar l’any 2005 el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari.

La finalitat d’aquest programa és facilitar, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec, llibres de text i material didàctic complementari de diverses assignatures a l’alumnat d’educació obligatòria matriculat als centres educatius de Catalunya sufragats amb fons públics que s’acullin al programa

El curs 2006-2007 l’IES Quercus s’ha adherit al programa. A més de reduir la despesa dels llibres de text a les famílies i afavorir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes, pensem que des del punt de vista de l’educació és important poder transmetre actituds positives i valors fonamentals, com ara la conservació responsable dels llibres i del material, la cooperació, la solidaritat i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles. Dur a terme projectes d’aquestes característiques ha de servir, també, per a construir teixit social dins el centre escolar i per a promoure la cooperació entre les famílies, el professorat i l’alumnat

L’AMPA és l’encarregada de gestionar el préstec dels llibres. Podeu trobar més informació sobre el funcionament d’aquest programa a la pàgina web de l’AMPA.